Účelom Organizačného a návštevného poriadku športového podujatia je zabezpečiť bezpečnosť, ochranu práv a slobôd, ochranu verejného poriadku, zdravia, mravnosti, životného prostredia, majetku účastníkov podujatia a ochranu športového zariadenia a majetku, ktorým je športové zariadenie vybavené. Organizačný a návštevný poriadok športového podujatia určuje záväzné pravidlá správania sa účastníkov na podujatí.

ORGANIZAČNÝ PORIADOK FK Železiarne Podbrezová a.s.


Vážení návštevníci!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že:

  • akékoľvek vyhotovovanie audiozáznamu, videozáznamu a audiovizuálneho záznamu futbalového zápasu NIKÉ ligy, ako aj ich sprístupňovanie verejnosti, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu ÚNIE LIGOVÝCH KLUBOV, so sídlom Tomášikova 18482/30C, 82101 Bratislava – Ružinov ako správcu marketingových, vysielacích a iných práv k NIKÉ lige výslovne zakázané.
  • akékoľvek zbieranie, vytváranie a zdieľanie dát o zápase NIKÉ ligy (vrátane vyhotovovania audiozáznamu, videozáznamu a audiovizuálneho záznamu) s treťou osobou na účely stávkovania, hazardných hier a iných komerčných aktivít, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu ÚNIE LIGOVÝCH KLUBOV, so sídlom Tomášikova 18482/30C, 82101 Bratislava – Ružinov ako správcu marketingových, vysielacích a iných práv k NIKÉ lige výslovne zakázané.
  • Porušenie tohto zákazu môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu porušovania autorského práva podľa § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona. Porušenie autorských a iných práv môže mať za následok nárok ÚNIE LIGOVÝCH KLUBOV na náhradu škody.
  • V nadväznosti na uvedené, Vás žiadame, aby ste svoje mobilné telefóny a prípadné ďalšie elektronické zariadenia využívali výlučne na osobné účely.

Za rešpektovanie autorských a súvisiacich práv ďakujeme.


Na štadióne je počas zápasu prísne zakázané vytvárať a šíriť akékoľvek informácie alebo údaje týkajúce sa vývoja zápasu, správania sa osôb zúčastnených na zápase alebo iných skutočností majúcich vplyv na zápas, vyhotovovať audiozáznam, videozáznam alebo audiovizuálny záznam zo zápasu a tento šíriť resp. inak sprístupňovať tretím osobám na účely akejkoľvek formy stávkovania, hazardných hier alebo komerčných aktivít, ktoré neboli vopred povolené. Mobilné telefóny sa môžu používať len na osobné, súkromné účely. V prípade porušenia týchto podmienok môže byť návštevníkovi odmietnutý vstup na štadión alebo môže byť zo štadióna vyvedený.