Prevádzkovateľ FK Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová, kontakt na zodpovednú osobu: zpfutbal@mbox.zelpo.sk ďalej len „Prevádzkovateľ“, oznamuje dotknutým osobám, že ich osobné údaje sú spracúvané a odosielané na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – ďalej UPSVAR za účelom „Podpory na udržanie pracovných miest v rámci pomoci zamestnávateľom na udržanie pracovných miest počas pandémie COVID“ na základe právneho základu: zmluvy medzi FK ŽP a.s. a UPSVAR. Na UPSVAR zasielame v rámci výkazu pre priznanie finančného príspevku v rámci Opatrenia č. 3B nasledovné údaje o zamestnancoch: Meno, Priezvisko, Rodné číslo, Vymeriavací základ pre účel zákona o sociálnom poistení, Hrubá mzda zamestnanca. V prípade Opatrenia č. 3A zasielame nasledovné údaje: priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce v platnom znení za predchádzajúci štvrťrok, počet hodín prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3, 4 alebo podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce v platnom znení vykazovaných za daný mesiac, výšku náhrady mzdy zamestnanca podľa § 142 ods. 3, 4 alebo podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce, ktorú zamestnávateľ už vyplatil, resp. ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.